فهرست

کارگاه آموزشی داوری مقالات

کارگاه آموزشی داوری مقالات برای اعضاء هیات علمی دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل سایت کتابخانه مرکزی برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید