فهرست

راهنماهای آموزشی

جهت دریافت راهنماهای آموزشی روی لینک های زیر کلیک نمایید.

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽScienceDirect 

راهنمای استفاده از پایگاه پروکوئست:

راهنمای استفاده از برنامه کتابخانه (پورتال آذرسا)