فهرست

راهنماها و منابع آموزشی

جهت دریافت راهنماهای آموزشی روی لینک های زیر کلیک نمایید.


 

 

 

 

 

 

 

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ScienceDirect 

 

راهنمای استفاده از پایگاه پروکوئست:

 
راهنمای استفاده از برنامه کتابخانه (پورتال آذرسا)

                   

اصول جستجو و آشنایی با پایگاه های پزشکی مقالات

PDF