فهرست

اساسنامه کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

لینک PDF اساسنامه کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 

         کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان  کتابخانه مادر واحدی مستقل است که به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی و ارتباط بین کتابخانه های دانشگاه، گسترش فعالیت ها،صرفه جویی و جلوگیری از دوباره کاریها زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه و با اختیارات کافی تشکیل شده است: 

برای تبیین بیشتر ، اهداف و وظایف زیر برای این واحد تعریف شده است:

 تعریف:

       کتابخانه ی مرکزی اصلی ترین مرکز علمی و پژوهشی در هر دانشگاه است که وظیفه ی فراهم آوری، نگهداری، سازماندهی، بازیابی، اشاعه، و ارائه اطّلاعات برای استفاده دانشجویان، اساتید، کارکنان، پژوهشگران  و سایر مراجعه کنندگان را بر عهده دارد و منابع آن، نیازهای اطّلاعاتی این جامعه با رویکرد علمی و پژوهشی  را برآورده میکند. همچنین مجموعه منابع اطّلاعاتی شامل کتاب، نشریه، روزنامه، منابع دیداری و شنیداری و پایگاههای اطّلاعاتی برای محققان و پژوهشگران را فراهم می آورد. کتابخانه مرکزی از برخی وجوه مانند به کارگیری فنّاوری ها و ارائه ی خدمات نوین کتابخانه ای، هدایت امور فنّی سایر کتابخانه های واحدهای تابعه با کمک افراد متخصّص، برگزاری برنامه های آموزشی ویژه در سطح دانشگاه، و سطح و تنوّع خدمات کتابخانه ای، پیشگام سایر کتابخانه محسوب میشود.

مجموعه کتابخانه مرکزی

      منابع علمی و تحقیقاتی شامل : کتب تخصصی گروه‌های آموزشی ، اسناد و مدارک، کلیه کتابهای‌مرجع عمومی و تخصصی  ، پایان نامه های تحصیلی  دانشجویان ارشد و دکتری، ،روزنامه ها و مجلات تحقیقی و نظایر آنها،انتشارات دانشگاههای کشور که جنبه تخصصی و تحقیقی دارند، هستند

 اهداف کلی

  • پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی  استادان ، دانشجویان،  پژوهشگران و سایر کاربران .

 

  • به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات .

 

 

 اهداف ویژه کتابخانه مرکزی

 • کتابخانه مرکزی که در واقع نقش کتابخانه مادر را ایفا  می نماید ، دارای اهدافی است که مهمترین آنها بشرح زیر می باشد:
 • فراهم آوری ، مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشگاه

 

 • ایجاد، توسعه  و پشتیبانی کتابخانه الکترونیکی در کتابخانه مرکزی و همکاری با کتابخانه واحد های تابعه و حمایت و نظارت بر آنها
 • کمک به برنامه درسی در سطح وسیع تر برای گروه های آموزشی،  کمک به تحقیقات در سطح عالی و تخصصی و کادر آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • تلاش در اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق بین دانشجویان
 • گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی ، نشریات ادواری ، اسناد و مدارک ، مواد سمعی و بصری، نسخ خطی و غیره                  
 • اطلاع رسانی در زمینه های علمی و پژوهشی
 • ارائه خط مشی به منظور ایجاد هماهنگی بین کتابخانه های واحدهای تابعه شامل کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی
 • تبیین جایگاه ارزشی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی
 • آموزش کتابداران وجامعه مخاطبان دانشگاه علوم پزشکی بابل در قالب کارگاه های آموزشی
 • انجام پژوهش درحوزه های مرتبط با علوم کتابداری واطلاع رسانی و مشارکت درامور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

ارکان کتابخانه مرکزی

 • شورای انتخاب کتاب و کتابخانه مرکزی متشکل از : معاونت های پژوهشی ، آموزشی ، مالی و  اداری ، رئیس کتابخانه مرکزی، روسای کتابخانه های دانشکده ها و واحد های دانشگاه
 • شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه  مرکب از: کارشناسان کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری و رئیس کتابخانه مرکزی

 

 

بخش های کتابخانه مرکزی

 • بخش انتخاب، سفارش و خرید منابع داخلی و خارجی اعم از فارسی و لاتین ، کتب ، نشریات و مجلات علمی
 • بخش تهیه، ارائه و پشنپتیبانی از منابع الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال
 • بخش خدمات فنی (فهرست نویسی و رده بندی ، آماده سازی منابع)
 • بخش اسناد و مدارک
 • بخش امانت و جوابگویی
 • بخش نشریات ادواری (فارسی و لاتین)
 • بخش پایان نامه ها  
 • بخش مرجع

 

 وظایف کتابخانه مرکزی

 • وظایف شورای انتخاب کتاب و کتابخانه مرکزی، تصویب سیاستها ، اساسنامه ها، اهداف و شرح وظایف کتابخانه ها،  آئین نامه ها،  پیشنهاد تقسیم بودجه، مقرر نمودن نقش و  میزان همکاری دانشکده ها به منظور توسعه هرچه بیشتر کتابخانه ها
 • همچنین کمیته وظایف : بررسی منابع موجود کتابخانه، در خصوص حفظ یا عدم نگهداری آن (وجین مجموعه) و ارسال کتب و  نشریات وجین شده به کتابخانه مرکزی جهت ضبط یا هر نوع  اقدام لازم دیگر
 • انتخاب کتاب، نشریات علمی ، سایر مواد غیر چاپی و تجهیزات مورد نیاز کتابخانه با توجه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تعیین اولویت ها در چهار چوب اهداف آموزشی، با توجه به نیاز واقعی و در نظر گرفتن اصل صرفه جویی

 

 • وظایف شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه  رسیدگی به کلیه مسائل و امور مربوط به کتاب و کتابخانه های دانشگاه ،ارائه و تدوین آئین نامه های مربوط به پیشرفت و توسعه کتابخانه ها وپیشنهاد آنها به شورای کتابخانه مرکزی می باشد
 • وظایف بخشهای کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه توسط شورای هماهنگی تدوین و با تصویب شورای کتابخانه مرکزی  تعیین می گردد.  هدف از تدوین این وظایف تقسیم وظایف و تعیین حدود وظایف تخصصی که موجب افزایش کارآیی هر بخش می گردد ، می باشد
 • براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس گروه اطلاع رسانی دانشگاه با حکم معاونت پژوهشی انتخاب و وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
  • آشنایی کامل با وظایف و اهداف کتابخانه، همچنین مطالعه دائم در امور مربوط به کتاب و کتابداری جهت پیشبرد هدفهای کتابخانه
  • بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی پیشنهادی کارشناسان کتابخانه
  • بررسی و تعیین بودجه سالانه مورد نیاز کتابخانه ها در جهت تحقق برنامه ها ی دانشگاه
  • ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان کتابخانه مرکزی
  • تعیین شرح وظایف کارکنان کتابخانه و تقسیم وظایف
  • ریافت گزارش مستمر از کارمندان کتابخانه مرکزی
  • شرکت در جلسات اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی
  • تعیین اولویت های کتابخانه ها
  • امضای مکاتبات در بخشهای اطلاعاتی در زمینه کتاب و کتابخانه با مسئولان، سازمانها و موسسات
  • مکاتبات با سازمانها و موسسات به منظور اطلاع یابی در حوزه کتاب و کتابخانه  و اطلاع رسانی به هنگام آن به دستگاه متبوع
  •  سرپرستی طرحهای پژوهشی کتابخانه
  • مصاحبه با داوطلبان استخدام برای مشاغل کتابخانه ها
  • پیشنهاد در مورد تشویقات ، ترفیعات و ...
  • بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی کتابخانه ها و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی
 • وظایف بخش های مختلف کتابخانه شامل:
 • انتخاب منابع اطلاعاتی براساس نیاز سنجی از جامعه استفاده کنندگان  یا نظر رئیس کتابخانه مرکزی و مسئولان بخش مجموعه سازی
 • سفارش: ارائه فهرست منابع انتخاب شده به ناشرین جهت تهیه منابع و ارائه فاکتورهای خرید به امور مالی معاونت پژوهشی جهت تدارک و تأمین منابع مالی
 • در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب ، به علت محدودیت زمان و صلاحدید مسئولان مالی ، ریاست کتابخانه مرکزی به همراه کارکنان کتابخانه می توانند برای خرید منابع مورد تأیید شده در بند یک اقدام نمایند.
 • سازماندهی منابع به منظور افزایش میزان دسترسی اعضا
 • اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات مرجع علوم پزشکی و رشته های وابسته
 • اموزش کتابداران و جامعه مخاطبان و برگزاری کارگاههای آموزشی
 • مشارکت در طرحهای تحقیقاتی ، پایان نامه ها و موارد مشابه به عنوان مشاور اطلاعاتی
 • اشاعه اطلاعات درقالب کتابخانه الکترونیکی یکپارچه در سطح دانشگاه 
 • ارتباط با کتابخانه ها و مراکز اسناد، مراکز تحقیقاتی، ناشران دولتی وغیر دولتی داخل و خارج
 • برنامه ریزی جهت  گسترش فعالیت ها ی فرهنگی و اجتماعی مربوط به کتابخانه های دانشگاه از جمله بخش مرجع
 • قبول سفارشات مواد کتابخانه ها (کتب و نشریات ادواری ، مواد کمک آموزشی سمعی و بصری و قبول سفارشات مواد کتابخانه ها) در صورت لزوم
 • انجام خدمات فنی (فهرست نویسی و طبقه بندی و آماده سازی)
 • کمک به برنامه های تحقیقی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 • ایجاد هماهنگی بین کتابخانه های واحد های دانشگاه
 • برگزاری نمایشگاههای کتاب

 

 • کارآموزی و باز آموزی کارکنان کتابخانه ها و تهیه دستور العمل های لازم از طریق کتابخانه و سازمانهایی که در این زمینه فعالیت دارند
 • صحافی کتب و نشریات ادواری ،
 • واحدهای دانشگاه می توانند راساً نیز  نسبت به صحافی کتب و نشریات علمی خود اقدام نمایند

 

 • بررسی و اظهار نظر در میزان بودجه کتابخانه ها بر اساس پیشنهاد رسیده از دانشکده ها و ارائه آن به مقامات مافوق
 •  تخصیص اعتبار بودجه کتابخانه ها با حضور نماینده تام الاختیار هر کتابخانه اعم از دانشکده ای یا بیمارستانی طی جلسه ای با معاونت پژوهشی و مدیر اطلاع رسانی صورت می گیرد

 

 • راهنمایی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستیابی به کتب و نشریات علمی
 • قبول طرح امانت بین کتابخانه ها در سطح استان و کشور
 • ارائه خدمات مرجع
 • سایر وظایف معمول در کتابخانه های مرکزی و مراکز اسناد دانشگاههای کشور