فهرست

بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

این بخش در طبقه دوم کتابخانه در فضایی با متراژ ۱۵۰ متر واقع شده است. در این بخش دانشجویان ضمن دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مورد اشتراک دانشگاه به اینترنت بی سیم نیز دسترسی دارند.

در حال حاضر ۱۸ دستگاه کامپیوتر در این بخش وجود دارد. یکی از فعالیت های جانبی این بخش برگزاری کارگاههای آموزشی سواد اطلاعاتی شامل، روش های جستجو، روش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، نرم افزار اندنوت و ... برای دانشجویان، اعضای هیات علمی و کتابداران می باشد. با توجه به محدودیت ایستگاه کاری در این بخش، مراجعان می بایست از قبل برای استفاده از این بخش، از کارشناس مربوطه رمز دریافت نموده و در وقت تعیین شده به رفع نیازهای اطلاعاتی خود بپردازند.

بخش اطلاع رسانی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

بخش اطلاع رسانی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل