فهرست

برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی دانشگاه

نمایشگاهی از کتاب های خریداری شده در نمایشگاه کتاب اردیبهشت سال 1397 در محل کتابخانه دانشگاه  در تاریخ 16 الی 24 مرداد برگزار گردید.