فهرست

کارگاه علم سنجی در سالن توانمند سازی دانشگاه برگزار شد

کارگاه  آشنایی کتابداران دانشگاه با سامانه علم سنجی و جستجوی منابع الکترونیک روز شنبه مورخ 5 اسفند 1400 از ساعت9:30 صبح الی 12 در سالن توانمند سازی دانشگاه برگزار شد.

مباحث توسط خانم دهقان کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ارائه  شد.