فهرست

برگزاری کارگاه #انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله کارگاه #انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقالهبا سخنرانی دکتر #پیام کبیری رئیس مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی وزارت بهداشت در سالن عترت بیمارستان روحانی برگزار شد