فهرست

روز کتابدار  به همه کتابداران و حافظان اندیشه بشریت تبریک

 

کتابداران  در عرصه سکوی پرتاب ادراک و اندیشه بشریت گام بر می دارند.

هفته کتاب کتابخوانی و روز کتابدار مبارک