فهرست

بخشودگی جرایم دیرکرد امانت کتاب تا پایان هفته کتاب و کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، تمامی جرایم دیرکرد امانت کتاب کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در صورت عودت یا تمدید کتاب تا پایان ماه جاری مورد بخشودگی واقع می شود.