فهرست

برگزاری کارگاه کلینیکال کی

کارگاه کلینیکال کی برای اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات اختلال حرکت   در تاریخ 1398/09/12در محل سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد. مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر پروانه میرابی بودند.

فایل PDF

 

 

 

شرکت کنندگان: