فهرست

برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس (Scopus)

به اطلاع کلیه کاربران محترم کتابخانه می‌رساند، دسترسي مجدد به پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس در شبکه دانشگاه برقرار شده است. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic