بارگزاری
فهرست
زهرا دهقان

زهرا دهقان کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مرضیه آقایی نژاد

مرضیه آقایی نژاد کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناس کتابداری

میز امانت و مرجع

جابر صیادی

جابر صیادی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مرصاد رضازاده

مرصاد رضازاده کارشناس کامپیوتر

اشرف السادات موسوی

اشرف السادات موسوی کارشناس انتشارات

چنگیز خانلرزاده

چنگیز خانلرزاده دیپلم (نامه رسان)

عزت اله مهدوی

عزت اله مهدوی دیپلم (امور خدماتی)