بارگزاری
فهرست
مرضیه آقایی نژاد

مرضیه آقایی نژاد کارشناس مرجع و مشاور اطلاعاتی کتابخانه

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 
جابر صیادی

جابر صیادی کارشناس بخش فنی و پایان نامه ها

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

دکتر ندا احمدزاده

دکتر ندا احمدزاده کارشناس کتب و انتشارات علمی

دکتری آموزش بهداشت عمومی

 
عزت اله مهدوی

عزت اله مهدوی نامه رسان

دیپلم

 
زهرا رستمی

زهرا رستمی کارشناس علم سنجی و پایش

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 
الهام یزدانی

الهام یزدانی کارشناس کتابخانه دیجیتال

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی