فهرست

تماس با ما

شماره های تماس با مدیریت واحد کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تلفکس:       01132196213

شماره های تماس با کارشناسان واحد کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تلفکس:    01132194152