فهرست

گزارش سالیانه کتابخانه

عملکرد سالانه کتابخانه مرکزی در سال 1396

 

بخش سفارشات

1.         پیگیری و درخواست بودجه جهت خرید سالیانه منابع کتابخانه  مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه 

2.         انجام امور مربوط به پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل – تسویه حساب – ورود اطلاعات پایان نامه در نرم افزار- 

3.         انجام امور مربوط به شورای انتشارات، تنظیم و برگزاری جلسه ، انجام و پیگیری درخواست اعضاء هیات علمی جهت چاپ کتاب و داوری کتاب، ارتقاء اعضاء هیات علمی

4.         پیگیری و انجام مراحل تهیه و سفارش نشریات 2018

واحد خدمات فنی 

1-فهرست نویسی  کتاب های خریداری شده و ورود اطلاعات آن  به برنامه پارس آذرخش و نصب بارکد کتابها

2-برگزاری کارگاه های آموزشی :

بدو خدمت دستیاران تخصصی ورودی سال 1396 و صدور گواهی کارگاه ها برای تمامی شرکت کنندگان و اساتید

برای کتابداران و اساتید دانشگاه و صدور گواهی برای شرکت کنندگان و اساتید و مراکز درمانی

-شرکت در برگزاری همایش ها

6- همکاری در سازماندهی و ساماندهی کتابخانه های واحدهای تابعه (دانشکده توانبخشی) ، فهرست نویسی کتابهای فارسی و لاتین دانشکده توانبخشی 310 عنوان فارسی  250 عنوان لاتین

8- همکاری در خرید و سفارشات کتابخانه بیمارستان شهید یحیی نژاد از نمایشگاه بین المللی کتاب در سال 1396 -1397

10-همکاری در ورود اطلاعات پایان نامه های دانشگاه

 

بخش امانت 

1.         کنترل و نظارت بخش امانت

2.         امانت کتاب فارسی ( ماهانه 70 نسخه)

3.         امانت کتاب لاتین( ماهانه 15 نسخه)

4.         فایل کتاب ها ( ماهانه 40 نسخه)

5.         عضویت دانشجویان و آماده کردن کارت کتابخانه و تحویل به آنها ( سالیانه 150 عضو)

6.         حذف اطلاعات دانشجویان فارغ التحصیل شده از کامپیوتر ( سالیانه 30 عضو)

7.         پاسخگویی به مراجعان بخش مرجع و پایان نامه ها ( روزانه 10 مورد )

8.         همکاری در ورود اطلاعات پایان نامه های دانشگاه

9.         مرتب کردن کتابهای مرجع ( روزانه 10 عنوان)

10.        سرج پایان نامه و کتابهای مرجع ابرای  مطالعه و سپس جاگذاری آنها در قفسه ( روزانه 10 مورد)

11.       کلیه کارهای تایپ موجود در کتابخانه ( ماهیانه 40 مورد)

13.        همکاری در همایش ها