فهرست

کارگاه های آموزشی ۱۴۰۲

کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 1402

عنوان کارگاه

لینک فایل آموزشی

لینک خبر

کارگاه جستجو در منابع علمی برای دانشجویان (جلسه اول - مقدماتی و پایه)

آموزش آنلاین

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=37876

کارگاه جستجو در منابع علمی برای دانشجویان(جلسه دوم - جستجوی پیشرفته و انتخاب کلیدواژه MESH)

آموزش آنلاین

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=37877

مشاوره اطلاعاتی بر پایه کتابداری بالینی

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=37623

آشنایی کتابداران با فناوری‌های نوظهور در کتابخانه ها

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=37889

آموزش بارگذاری مطالب در سایت کتابخانه

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=38416

مهارت های لازم برای کتابداران در عصر حاضر

دانلود

https://dentistrylib.mubabol.ac.ir/page/?id=7046

شاخص های علم سنجی و انتخاب ژورنال مناسب جهت چاپ مقالات

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=38495

شیوه سابمیت مقالات

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=39595

هوش مصنوعی در مطالعات مرور سیستماتیک 

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=39596

نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران

دانلود

https://diglib.mubabol.ac.ir/post/?id=39249

ترمینولوژی پزشکی برای کتابداران(در دو جلسه برگزار شده است)

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=39593

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=39594

آموزش دسترسی به کتب الکترونیکی در وب

دانلود

https://ramsarlib.mubabol.ac.ir/post/?id=38678

تور تحقیقاتی کتابخانه دیجیتال و پایگاه اطلاعاتی

آنلاین

https://diglib.mubabol.ac.ir/post/?id=39660

آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

دانلود

https://ramsarlib.mubabol.ac.ir/post/?id=38527

آموزش نرم افزار پارس آذرخش (فهرست نویسی)

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=39599

برگزاری کارگاه آموزشی کتابدار بالینی

دانلود

https://centlib.mubabol.ac.ir/post/?id=39598

آشنایی با نوشتن مقاله سیستماتیک

دانلود

https://research.mubabol.ac.ir/post/?id=39404

مدرسه زمستانه: کارگاه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

آنلاین

https://diglib.mubabol.ac.ir/post/?id=39674

کارگاه آموزشی اشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و جستجو پیشرفته

 

https://diglib.mubabol.ac.ir/post/?id=39633