فهرست

سالن مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بدلیل اختصاص بخشی از فضای کتابخانه مرکزی به پژوهشکده سلامت در حال حاضر کتابخانه مرکزی، سالن مطالعه مجزایی برای این کار ندارد اما، در تالار نشریات و تالار مرجع فضای مناسبی براین این امر در نظر گرفته شده است و در حال حاضر این فضا گنجایش پذیرش ۶۵ مراجعه کننده را دارا می باشد.

سالن مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سالن مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل