فهرست

نمایشگاه کتا ب های خریداری شده از نمایشگاه کتاب

نمایشگاهی از کتاب های  خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران برای کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه در موضوع های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی از روزسه شنبه مورخ هفتم خرداد الی سیزده خرداد بر قرار است .

علاقمندان می توانند جهت بازدید به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.