فهرست

کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر زاهد پاشا از کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید رجائی بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی خبر داد.