فهرست

روز کتابدار

مراسم «روز کتابدار» در روز شنبه ۲۶ آبان سال ۹۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه با حضور معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه ، مدیران حوزه معاونت پژوهشی، مدیر امار و فن اوری اطلاعات و کتابداران کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد.